Monografie i albumy

Monografie i albumy

"Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym – Wadowicka Lista Katyńska”
autorstwa Michała Siwca – Cielebona.

Wadowicka Lista Katyńska

Ta 300 stronicowa publikacja historyczna ukazuje kulisy „zbrodni katyńskiej” oraz biografie polskich żołnierzy z regionu ziemi wadowickiej, którzy wiosną 1940 roku zostali zamordowani z rozkazu Stalina. Książka składa się z dwóch osobnych części. Pierwsza z nich prezentuje okoliczności i wydarzenia, które doprowadziły do „zbrodni katyńskiej”, druga natomiast opisuje sylwetki żołnierzy i mieszkańców Ziemi Wadowickiej – ofiary tej zbrodni. W pracy Pana Cielebona w dwóch tabelach zamieszczono liczbę pomordowanych żołnierzy z regionu wadowickiego z wyszczególnieniem ich stopni wojskowych. Stanowi to doskonałe źródło do analizy statystycznej pod kątem historycznym. W książce znajdziemy również szczegółową charakterystykę i analizę topograficzną obozów i więzień, w których przetrzymywani byli polscy żołnierze. Książka ukazuje dramat więzionych żołnierzy oraz sam fakt egzekucji połączony z bestialstwem NKWD – owskich oprawców. Zasadnicze motto opracowania stanowią charakterystyki osobowe żołnierzy i osób, które w jakiś sposób były związane z regionem Wadowic bądź to przez urodzenie, prace czy też służbę wojskową. Książka jest napisana przystępnym językiem, oprócz tego stanowi ona istotny wkład do badań nad „zbrodnią katyńską”. Należy podkreślić fakt, iż znaczącą bazę źródłową tej publikacji stanowiły materiały archiwalne, a samą prace wzbogacają materiały ilustracyjne. Monografia historyczna Pana Cielebona ma charakter regionalny i to jest jej główny atut.

Album o twórczości Franciszka Suknarowskiego - wadowickiego artysty rzeźbiarza i malarza.

Franciszek Suknarowski

Z okazji setnej rocznicy urodzin artysty, staraniem Rodziny i Wadowickiego Centrum Kultury, wydany został unikatowy album przybliżający sylwetkę i twórczość F. Suknarowskiego. Publikacja ukazuje wszystkie aspekty działań artystycznych, zarówno te najbardziej znane - rzeźby i obrazy jak również wiersze.

Franciszek Suknarowski urodził się 12 maja 1912 w Wadowicach (zmarł 6 lipca 1998 r.). To jeden z najbardziej znanych artystów, rzeźbiarzy i malarzy, jacy działali w grodzie nad Skawą. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po wojnie uczył w wadowickim gimnazjum, a potem liceum, a od 1950 roku był wykładowcą rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej i dyrektorem Państwowego Ogniska Plastycznego. Był także współzałożycielem przedwojennej Grupy Plastyków Beskidzkich "Czartak II" orazKlubów Pracy Twórczej "Beskidy"i "Beskidnicy".

Na publikację składają się artystyczne fotografie dzieł F. Suknarowskiego oraz materiały przybliżające samą sylwetkę artysty, m.in.: życiorys, zdjęcia z pracowni czy fotografie wykonane podczas tworzenia rzeźb w plenerze. Dodatkowo zamieszczone zostały wspomnienia historyka Eugeniusza Paducha, który przyjaźnił się z artystą. W podsumowaniu przypomniano największe dokonania artystyczne Suknarowskiego, gromadząc liczne wycinki prasowe i zestawiając rocznikowo kolejne wystawy, w których brał udział, przypominając także nagrody i wyróżnienia, które otrzymał oraz podając daty najważniejszych realizacji. Całość świetnie uzupełniają wiersze artysty. Publikacja zawiera teksty w językach angielskim i włoskim.

Zdjęcia: Jacek Kubienia

Teksty i redakcja: Elżbieta i Kamil Suknarowscy

Ilość stron:112

„Wadowickie korzenie Karola Wojtyły” autorstwa doktor Marty Burghardt.

Publikacja Wadowickie korzenie

Jest to monografia wadowickiego okresu życia Karola Wojtyły. Od innych istniejących już monografii Jemu poświęconych różni ją zakres tematyczny. Jest ściśle związana z reminiscencją lat dzieciństwa i młodości przywoływanych przez Wojtyłę biskupa, kardynała i papieża. W dotychczasowych monografiach biografia wadowicka Wojtyły była ograniczana do minimum. Praca pokazuje rolę jaką odegrało miasto w biografii i kształtowaniu osobowości błogosławionego. Wpływ Wadowic na przyszłego papieża został poddany wnikliwej analizie na wielu płaszczyznach. Opisany został ówczesny wygląd miasta, autorka szeroko przedstawiła tło społeczno-gospodarcze, w którym funkcjonowała rodzina Wojtyłów. Wnikliwe opisała lata nauki przyszłego papieża w szkole, jego zainteresowania poezją i teatrem. Autorka przywołuje nieznane dotąd źródła, dokumenty, listy i wywiady. Tekst do publikacji jest pracą doktorską  z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału Polonistyki.

Publikacja oprócz bogatego materiału ilustracyjnego zawiera także bogatą bibliografię, indeks nazwisk i mapę. Praca napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Popiela i w pełni uzasadnia rangę słów Wojtyły, zapisanych w liście do M. Kotlarczyka: ”Zawsze [byłem] mocno związany z miastem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, z miastem, które mi dużo, b.[bardzo] dużo dało. Mam wrażenie, ze więcej niżby dać mógł Kraków. Oddech miasta i oddech ziemi, pewną prostolinijność w sposobie myślenia i niewątpliwy fundament kultury”.

Liczba stron: 320