RODO

Bezpieczeństwo powierzonych danych

Inspektor danych osobowych

Urszula Rogalewska, e-mail: dane@wck.wadowice.pl

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wadowickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wadowickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.

2.W jaki sposób możesz uzyskać informacje o Twoich danych przetwarzanych przez WCK?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– przesyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl
– listownie na adres WCK.

3.Na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
-art. 6 ust 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
-art. 6 ust. 1 lita a RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

4.W jakich celach gromadzimy dane osobowe?

WCK gromadzi dane osobowe w następujących celach:
a) realizacja zadań statutowych WCK, takich jak:
– wychowanie i edukacja kulturalna,
-upowszechnianie kultury,
– rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
– przygotowanie do aktywnego odbioru i tworzenia wartości kulturalnych oraz kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury i sztuki związanych z Ziemią Wadowicką oraz innych dóbr o charakterze ogólnonarodowym i światowym,
– ochrona tradycji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego,
– popularyzowanie i promowanie historii i dorobku kulturalnego Wadowic zarówno w kraju jak i poza granicami,
– popularyzowanie i promowanie różnorodnych form edukacji pozaszkolnej;
– popularyzowanie idei ekologicznych i ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionu, upowszechnianie krajoznawstwa oraz form racjonalnego wypoczynku i rekreacji;
– promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;
– prowadzenie kina

b) realizacja lub przygotowanie do realizacji umowy np. zakup lub rezerwacji biletów, umowy z kontrahentami

c) wywiązania się z realizacji obowiązków prawnych ciążących na WCK np. zatrudnienie i realizacja umów o pracę

d) marketingowych i promocyjnych np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), publikacja fotorelacji z zajęć organizowanych przez WCK w tym wizerunku uczestników.

5.Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu realizacji swoich zadań WCK udostępnia dane osobowe lub przekazuje je w przetwarzanie w swoim imieniu (powierzenie) podmiotom zewnętrznym. W związku z tym odbiorcą zebranych danych osobowych są (w zależności od celu ich zebrania):
a) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
w tym podmioty kontrolujące WCK
b) podmioty zewnętrzne realizujące obsługę serwisową:
– strony internetowej www.wck.wadowice.pl
– poczty elektronicznej WCK
– oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z którego korzysta WCK
c) obsługa informatyczna WCK
d) podmioty realizujące obsługę imprez, zajęć, festiwali, konkursów, przeglądów, wycieczek itp., z którymi WCK ma podpisane lub podpisze stosowne umowy
e) podmioty świadczące usługę płatności elektronicznych
f) obsługa BHP

6.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

WCK przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na WCK obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu realizacji celów opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń.

Okresy przechowywania danych w zależności od celu przetwarzania:
a) Dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją zadań WCK przetwarzane będą przez okres trwania danego zadania oraz po nim w związku z celem archiwizacji dokumentacji wynikającym z przepisów prawa
b) Dane osobowe podane w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.
c) Dane osobowe podane w celach realizacji umów będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą umowy.
d) Dane pracownicze przetwarzane będą w okresie zatrudnienia jak również po tym okresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

7. Jakie masz prawa w związku z tym, że WCK przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WCK, każdej osobie przysługują następujące prawa:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO

b) prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,

c) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO

8. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

9. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do WCK z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail WCK, listownie na adres WCK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.
WCK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający WCK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

11. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Każda osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swoich danych jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej
z WCK umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.

13. W jaki sposób WCK przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez WCK będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.
W związku z takim przetwarzaniem WCK nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. decyzji będących wynikiem działania programu komputerowego, w tym również osoby nie będą podlegały profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego (dalej „dane osobowe monitoringu”) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56
W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– przesyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl
– listownie na adres WCK.
Dane osobowe monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia WCK.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych monitoringu jest art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
Odbiorcą danych osobowych monitoringu są podmioty świadczące obsługę serwisową monitoringu WCK.
Ponadto dane osobowe monitoringu mogą zostać udostępnione na zasadzie przekazania organom publicznym upoważnionym przepisami prawa w sytuacji gdy nagranie z monitoringu stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu. Takie udostępnienie nastąpi wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek organu występującego o zabezpieczenie i przekazanie nagrania.
Dane osobowe monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy. WCK może zostać zobowiązany do dłuższego przetrzymywania nagrań wyłącznie w przypadkach jeżeli nagranie stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu.
W związku z przetwarzaniem przez WCK danych osobowych monitoringu, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
b) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 RODO
c) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Aby skorzystać ze swoich praw, należy złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania) do WCK. WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z obsługą złożonego wniosku.
Dane osobowe monitoringu zbierane są dobrowolnie, tzn. osoba, której dane dotyczą wchodząc na teren WCK dobrowolnie poddaje się obserwacji przy pomocy zainstalowanych kamer.
Dane osobowe monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany chyba że zaistnieje konieczność zabezpieczenia nagrania dla potrzeb prowadzonych postępowań. Wobec danych osobowych monitoringu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. decyzje wynikające z działania programu komputerowego oraz dane osobowe monitoringu nie będą podlegały profilowaniu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ STAŁYCH WCK

Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w WCK możliwy jest pod adresem email: dane@wck.wadowice.pl.
 3. Podane dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby)
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na WCK)
  – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez WCK zadania realizowanego w interesie publicznym)
 4. Dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji na zajęcia stałe (zwanych dalej ZAJĘCIAMI), w tym jego wizerunek  (jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na jego wykorzystanie przez WCK) przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach:
  – organizacji zajęć stałych organizowanych przez WCK
  – promocji zajęć stałych i WCK
  – informowania o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez WCK (jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od WCK).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą:
  – podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną WCK, pocztę elektroniczną oraz stronę internetową
  – pracownicy WCK
  – inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu WCK, czyli takie z którymi WCK zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji zajęć
  – podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące WCK
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu ich zebrania):
  – wizerunek i wykonane prace przez okres 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia zajęć na których zebrano dane lub do czasu wycofania zgody
  – dane podane w formularzu zgłoszenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku uruchomienia zajęć
  – dane w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych do celu informowania Pana/Pani o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez WCK do dnia 30 czerwca roku następującego po roku uruchomienia zajęć
 8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
  prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
  – prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  – prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  – prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO
  – prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.
 9. WCK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań.
  Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek
  (w zależności od żądania). WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.
 10. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać  zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  – art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 11. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.
 12. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO,  przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia stałe, ich organizację oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
  13.Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego (dalej „dane osobowe monitoringu”) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56
W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– przesyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl
– listownie na adres WCK.
Dane osobowe monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia WCK.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych monitoringu jest art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
Odbiorcą danych osobowych monitoringu są podmioty świadczące obsługę serwisową monitoringu WCK.
Ponadto dane osobowe monitoringu mogą zostać udostępnione na zasadzie przekazania organom publicznym upoważnionym przepisami prawa w sytuacji gdy nagranie z monitoringu stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu. Takie udostępnienie nastąpi wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek organu występującego o zabezpieczenie i przekazanie nagrania.
Dane osobowe monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 3 miesięcy. WCK może zostać zobowiązany do dłuższego przetrzymywania nagrań wyłącznie w przypadkach jeżeli nagranie stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu.
W związku z przetwarzaniem przez WCK danych osobowych monitoringu, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
b) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 RODO
c) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Aby skorzystać ze swoich praw, należy złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania) do WCK. WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z obsługą złożonego wniosku.
Dane osobowe monitoringu zbierane są dobrowolnie, tzn. osoba, której dane dotyczą wchodząc na teren WCK dobrowolnie poddaje się obserwacji przy pomocy zainstalowanych kamer.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM FANPAGE WADOWICKIEGO CENTRUM KULTURY W SERWISIE FACEBOOK

 

Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK), prowadząc swój profil za pomocą serwisu Facebook jest jego administratorem.

 

W rozumieniu RODO administratorem Waszych danych osobowych jest WCK oraz Facebook 

 

W związku z tym informujemy, iż odwiedzenie profilu WCK jest równoznaczne z przetwarzaniem przez WCK Twoich danych osobowych jako osoby odwiedzającej – zarówno danych zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na Twoich urządzeniach, jak również danych osobowych, które są widoczne dla WCK np. w związku z polubieniem przez Ciebie postu lub rozpoczęciem obserwowania strony. 

 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wadowickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 1. Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.
 2. Właściciel serwisu społecznościowego Facebook

2. W jaki sposób możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez WCK?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • przesyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl
 • listownie na adres WCK.

3. Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Odwiedzając fanpage WCK, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage użytkownik podaje w przetwarzanie swoje dane dobrowolnie i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook.
 2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, gdzie naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są:
 • informowania za pomocą fanpage o wydarzeniach organizowanych przez WCK, w tym organizowanych za pomocą fanpage
 • promowania organizowanych przez WCK wydarzeń
 • budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z WCK w tym osób, które komunikują się za pomocą narzędzi dostępnych przez serwis Facebook (posty, wiadomości, chat)
 • stosowanie plików coockies jak i obserwowanie czy też komentowanie postów na profilu
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
 • cele analityczne w zakresie badania popularności fanpage WCK, w tym aktywności użytkowników

4. Jakie dane przetwarzamy?

WCK, w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook przetwarzamy następujące dane:

 1. Dane użytkownika (np. imię i nazwisko lub nick osoby), który polubił fanpage WCK lub który tylko uczestniczy w komunikacji za pomocą wiadomości, chat lub postów pod publikowanymi wydarzeniami
 2. Dane opublikowane na profilu użytkownika, który w związku z aktywnością na fanpage WCK automatycznie udostępnia te dane
 3. Anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających fanpage WCK dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insight” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage

5. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych są:

 1. Podmiotom z którymi WCK zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie realizowanych usług, np. obsługa informatyczna, zewnętrzna obsługa fanpage
 2. Organy publiczne takie jak policja, prokuratura, sąd w sytuacji ochrony i obrony przed roszczeniami
 3. Właściciel portalu Facebook na zasadach kreślonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

WCK w ramach prowadzenia fanpage nie przekazuje Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowi międzynarodowy przepływ danych w ramach serwisu Facebook na co WCK nie ma wpływu. Opis sposobu wymiany danych realizowany przez Facebook znajdziecie pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy w sekcji „W jaki sposób obsługujemy i przesyłamy dane w ramach naszych globalnych usług?”

 

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

WCK przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania:

 1. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
 2. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu WCK będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania interesu WCK, np. dane dotyczące ochrony lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 3. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

8. Jakie masz prawa w związku z tym, że WCK przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WCK, każdej osobie przysługują następujące prawa: 

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 2. prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych
 3. prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a  lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO

9. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać  zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

10. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do WCK z odpowiednim wnioskiem.
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail WCK, listownie na adres WCK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

 

WCK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający WCK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

 

12. Ograniczenie realizacji Twoich praw

WCK nie może i nie ma możliwości realizacji praw użytkowników w ramach międzynarodowego serwisu Facebook, takich jak

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii (np. profilu użytkownika Facebook)
 • prawo do sprostowania danych zawartych w profilu użytkownika
 • prawo do usunięcia profilu użytkownika z serwisu Facebook
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w serwisie Facebook poza stroną fanpage WCK
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w serwisie Facebook
 • prawo do przenoszenia danych

Jeżeli chcesz realizować swoje prawa wynikające z RODO w stosunku do swojego profilu utworzonego w serwisie Facebook to musisz postępować zgodnie z zasadami opisanymi przez Facebook, dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

13. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

14. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Odwiedzając fanage WCK, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage podajesz nam swoje dane dobrowolnie i wynika to
z funkcjonalności serwisu Facebook (automatycznie uzyskujemy dostęp do twojego profilu i danych jakie w nim zamieściłeś i zgodnie z ustawieniami widoczności danych jakie ustawiłeś w swoim profilu Facebook).

 

Jeśli odwiedzasz nasz fanpage, to pozostawiasz także swoje dane statystyczne zgodnie z opisem w pkt 4 i robisz to dobrowolnie.

 

15. W jaki sposób WCK przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez WCK w ramach prowadzenia fanpage nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji czy profilowaniu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WADOWICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECI ORAZ ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów prawnych (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w WCK możliwy jest pod adresem email: dane@wck.wadowice.pl.
 1. Podane dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby)

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na WCK)

– art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez WCK zadania realizowanego w interesie publicznym)

 1. Dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji na zajęcia Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci (zwanego dalej WUD), w tym jego wizerunek (jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na jego wykorzystanie przez WCK) przetwarzane będą w wyłącznie następujących celach:

– organizacji zajęć WUD

– promocji WUD i WCK

– informowania o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez WCK (jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie dodatkowych informacji od WCK).

 1. Odbiorcą danych osobowych będą:

– podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną WCK, pocztę elektroniczną oraz stronę internetową

– pracownicy WCK

– inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu WCK, czyli takie z którymi WCK zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji zajęć WUD

– podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące WCK

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu ich zebrania):

– wizerunek Uczestnika przez okres 6 lat licząc od roku następującego po roku w którym zakończone będą zajęcia WUD lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

– dane podane w formularzu zapisu – przez okres 6 lat od momentu zgłoszenia

– w przypadku wyrażenia zgody na informowanie Uczestnika o dodatkowych wydarzeniach organizowanych przez WCK, dane będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu wyrażenia zgody

 1. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:

– prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO

– prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

– prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO

– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO

– prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. 

WCK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania). WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.

 1. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

 1. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.
 1. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisów na zajęcia WUD jego organizacji oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych, ani nie będą wobec tych danych podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. będące wynikiem decyzji programu komputerowego jak również Uczestnicy nie będą podlegać profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osoby Uczestnika.

Klauzula informacyjna dotycząca konkursu plastycznego „Potęga żywiołów”

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wadowickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest, działające w ramach Wadowickiego Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, z siedzibą w Wadowicach przy ul. Kościelnej 4, 34-100 Wadowice zwany dalej Administratorem.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dane@wck.wadowice.pl.

3) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO).

4) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody.

5) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Muzeum Miejskiego w Wadowicach, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w Konkursu.

6) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

7) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) Uczestnik na prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem.

9) Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl.

10) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: RODO).

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU POD TYTUŁEM ArtLiD W RAMACH AKCJI KLUCZOWEJ PROGRAMU ERASMUS+

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników (zwanych dalej łącznie Uczestnikami lub Uczestnikiem) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK)    

      z   siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w WCK możliwy jest pod adresem email: dane@wck.wadowice.pl.
3. Podane dane osobowe Uczestników, w tym wizerunek przetwarzane będą na podstawie:

     – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby)
     – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez WCK zadania realizowanego w interesie publicznym)
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji projektu pod tytułem ArtLiD w ramach akcji kluczowej programu Erasmus+ .

5. W związku z realizacja projektu razem z Partnerami dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i daty urodzenia mogą zostać udostępnione:
    Centrum Edukacyjnemu EST

  – Arte.M Cultural and Artistic Association
   Odbiorcą danych osobowych będą:
 – podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę informatyczną WCK, pocztę elektroniczną oraz stronę internetową
– inne podmioty przetwarzające dane uczestników w imieniu WCK, czyli takie z którymi WCK zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych           osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu
– podmioty uprawnione przepisami prawa, w tym podmioty kontrolujące WCK
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone a następnie okres                        wymaganej archiwizacji uwzględnieniem przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
– prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
– prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
– prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO
 – prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO.
9. WCK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji żądań.
Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek
(w zależności od żądania). WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.
10. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
11. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem.
12. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne aby wziąć udział w projekcie. Nie podanie danych w formularzu będzie skutkować brakiem możliwości udziału w projekcie.
14. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wadowickie Centrum Kultury © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content