Regulamin wynajmu słupów

Regulamin wynajmu słupów

1. Wadowickie Centrum Kultury (dalej jako: WCK) jest administratorem słupów ogłoszeniowych oraz tablic ogłoszeniowych, stanowiących własność Gminy Wadowice, przeznaczonych do odpłatnego umieszczania plakatów i ogłoszeń.

2. Miejskie słupy i tablice oznaczone są stosownym napisem informującym o odpłatnym charakterze umieszczania plakatów i administratorze.

3. Administrator jest odpowiedzialny

  • ustalenie zasad plakatowania;
  • ustalenie cen usługi plakatowania;
  • przyjmowanie i umieszczanie materiałów reklamowych po dokonaniu odpowiedniej opłaty;
  • zapewnienie estetycznego wyglądu słupów ogłoszeniowych;
  • wnioskowanie do właściwych organów o nałożenie kary administracyjnej za zaklejanie lub niszczenie materiału reklamowego umieszczonego na słupach oraz samowolne plakatowanie

4. Wywieszenie plakatów odbywa się po dokonaniu opłaty wg cennika.

5. Plakaty należy składać w sekretariacie WCK przy ul. Teatralnej 1 w Wadowicach wraz z pisemnym zleceniem zawierającym: dane osobowe zlecającego, liczbę plakatów oraz termin wywieszenia plakatów. Wzory zlecenia są dostępne w sekretariacie WCK.

6. Zlecenie będzie wykonywane po dokonaniu opłaty w kasie lub po zaksięgowaniu przelewu przesłanego na numer rachunku bankowego Wadowickiego Centrum Kultury, podanego na formularzu pisemnego zlecenia oraz na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl. Dla stałych klientów istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności.

7. Minimalna liczba plakatów w ramach jednego zlecenia wynosi 3 sztuki.

8. W razie mniejszej liczby plakatów koszt zlecenia będzie obliczany w taki sposób, jakby przedmiotem zlecenia były objęte 3 plakaty.

9. Minimalny okres wywieszenia plakatów wynosi 1 tydzień.

10. Koszt wywieszenia plakatów na okres krótszy niż 1 tydzień będzie obliczany w taki sposób, jakby okresem wywieszenia był 1 tydzień.

11. Koszt wywieszenia plakatów w inny dzień niż określony w pkt 15 niniejszego regulaminu będzie powiększony o 50%.

12. O miejscu umieszczenia plakatu na słupie ogłoszeniowym decyduje pracownik dokonujący plakatowania, mając na celu jak najwydajniejsze wykorzystanie powierzchni przeznaczonej na ekspozycję, a w miarę możliwości biorąc pod uwagę także kolejność zamówień.

13. Koszt wykonanie zlecenia będzie powiększony o 50 % w przypadku wskazania przez zleceniodawcę konkretnej lokalizacji słupów (tablic) ogłoszeniowych.

14. Plakaty na słupach ogłoszeniowych rozwieszane są pojedynczo, z wyjątkiem formatu A4/B4, który rozwieszany jest blokowo (po 2 sztuki obok siebie).

15.Plakatowanie odbywa się raz w tygodniu we wtorki.

16. Gdy dzień plakatowania jest ustawowo wolny od pracy lub w przypadku opadów deszczu/śniegu uniemożliwiających plakatowanie, wykonanie zlecenia odbywa się w następnym dniu roboczym.

17. Plakaty należy dostarczyć najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym plakatowanie.

18. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia w przypadkach:

  • braku miejsca na słupach ogłoszeniowych,
  • gdy treści zawarte w dostarczonym materiale są niezgodne z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi,
  • stwierdzenia naruszenia dóbr osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej plakatugdy treść plakatów godzi w interes Gminy Wadowice.

19. Administrator nie odpowiada za zniszczenia plakatów spowodowane czynnikami atmosferycznymi lub działaniem osób trzecich.

20. W przypadku zerwania lub uszkodzenia plakatu, administrator w ciągu 48 godzin od zgłoszenia tego faktu przez zleceniodawcę, bez dodatkowych opłat uzupełnia braki materiałami powierzonymi przez zleceniodawcę. Plakaty konieczne do uzupełnienia musi zapewnić zleceniodawca.

21. Niewykorzystane plakaty nie będą zwracane zleceniodawcy.

22. Do plakatowania nie będą przyjmowane ogłoszenia ze zrywkami oraz ogłoszenia w formacie mniejszym niż A4.

23. Plakaty komitetów wyborczych i partii politycznych umieszczane będą na słupach tylko w takiej liczbie, aby nie zajmowały w sumie powierzchni większej niż 50% całkowitej powierzchni przeznaczonej na ekspozycję.

24. Plakaty kampanii społecznych będą umieszczane bez opłat w miarę wolnych miejsc na słupach (tablicach) ogłoszeniowych.

25. Plakaty Urzędu Miejskiego w Wadowicach są zwolnione z opłat za umieszczanie plakatów.

26. Mając na uwadze zasadę równej dostępności do informacji, plakaty jednej firmy (wydarzenia) nie mogą zajmować więcej niż 50% powierzchni przeznaczonej na ekspozycję.

27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiale reklamowym.

28. Do wywieszania na słupach nie będą przyjmowane nekrologi.

29. Samowolne plakatowanie oraz naklejanie jakichkolwiek informacji na słupach (w tym drobnych ogłoszeń) bez zgody administratora jest zabronione.

30. Samowolnie wywieszone plakaty i informacje, o których mowa w ustępie powyżej będą niezwłocznie zdejmowane, a wywieszającemu naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł + VAT za zdjęcie plakatów.