Muzeum Miejskie w Wadowicach, ul. Kościelna 4

Regulamin sklepu Wadowickiego Centrum Kultury

Regulamin sklepu internetowego

Wadowickiego Centrum Kultury

 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa zakres i warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Wadowice pod numerem RIK 4, NIP: 551 22 59 991, zwane dalej “Sprzedawcą”.

Administratorem danych osobowych klienta sklepu, przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie, jest Sprzedawca.

Definicja określeń używanych w Regulaminie:

Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem WWW: http://wck.wadowice.pl/sklep 

Sprzedawca: Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, NIP: 551 22 59 991

Obsługa Sklepu: Muzeum Miejskie w Wadowicach działające w ramach Wadowickiego Centrum Kultury im. M. Wadowity (ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice) 

Kupujący: osoba zarejestrowana i zalogowana w sklepie internetowym, która zaakceptowała niniejszy regulamin Sklepu i realizuje zakup w Sklepie.

Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku wraz z danymi dostawy i płatności.

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

 • 1. Informacje podstawowe
 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta Zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia zmian w dowolnym momencie.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji.
 3. Zamówienia można składać:
 4. a) Poprzez sklep internetowy:  http://wck.wadowice.pl/sklep
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) Płatność internetową w systemie T-pay.
 6. b) Płatność gotówką: za pobraniem
 7. Przy zamówieniu należy podać dane teleadresowe, dane do faktury (jeśli faktura ma być wystawiona) i dane do wysyłki (jeśli są inne niż dane teleadresowe).
 8. Przelew powinien zawierać numer zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Wysyłka będzie realizowana przez Sklep po otrzymaniu informacji z systemu płatności elektronicznej T-pay.
 10. W celu złożenia zamówienia z wysyłką zagraniczną należy skontaktować się ze Sklepem mailowo pod adresem: muzeum@wck.wadowice.pl lub telefonicznie pod numerem: (33) 873 81 00.
  9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

 • 2. Ochrona danych osobowych i obowiązek informacyjny
 1. Zakup produktów za pośrednictwem Sklepu jest możliwy po podaniu w formularzu danych osobowych Kupującego.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wadowickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.
 4. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) 
z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.

 1. W jaki sposób możesz uzyskać informacje o Twoich danych przetwarzanych przez WCK?

W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

 • przesyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl
 • listownie na adres WCK.
 1. W jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej gromadzimy dane osobowe?

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email:

 1. podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
 3. dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. W jakich celach gromadzimy dane osobowe?

WCK gromadzi dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacja lub przygotowanie do realizacji umowy tj. zakupu asortymentu w sklepie internetowym
 2. wywiązania się z realizacji obowiązków prawnych ciążących na WCK tj. rozliczenia finansowo księgowe związane z obsługą sprzedaży w sklepie internmetowym
 3. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu realizacji sprzedaży w sklepie internetowym WCK udostępnia dane osobowe lub przekazuje je
w przetwarzanie w swoim imieniu (powierzenie) podmiotom zewnętrznym. W związku z tym odbiorcą zebranych danych osobowych są (w zależności od celu ich zebrania):

 1. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  w tym podmioty kontrolujące WCK
 2. podmioty zewnętrzne realizujące obsługę serwisową:
 • systemu sprzedażowego tj. strony internetowej za pośrednictwem której realizowana jest sprzedaż w sklepie inetrnetowym:
 • poczty elektronicznej WCK
 • oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z którego korzysta WCK
 1. obsługa informatyczna WCK
 2. podmioty świadczące usługę płatności elektronicznych

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

WCK przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania a także zgodnie z przepisami prawnymi nakładającymi na WCK obowiązek archiwizacji danych po zakończeniu realizacji celów opisanych wyżej lub w związku z dochodzeniem lub ochroną roszczeń.

Okresy przechowywania danych w zależności od celu przetwarzania:

 1. Dane osobowe zgromadzone w związku z zakupem w sklepie internetowym będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą umowy sprzedaży (ostatecznie przez 5 lat licząc po roku w którym wystąpił obowiązek podatkowy)
 2. Jakie masz prawa w związku z tym, że WCK przetwarza Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WCK, każdej osobie przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
 2. prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO
 1. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać  zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 1. W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa?

Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba powinna zwrócić się do WCK z odpowiednim wnioskiem.
W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail WCK, listownie na adres WCK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych.

WCK zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający WCK z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.

 1. Co w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z prawem?

Każdej osobie, która uzna, że przetwarzamy jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Kiedy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Każda osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swoich danych jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub w związku z realizacją zawartej
z WCK umowy zakupu poprzez sklep internetowy.

Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu w sklepie internetowym.

 1. W jaki sposób WCK przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez WCK będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.

W związku z takim przetwarzaniem WCK nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. decyzji będących wynikiem działania programu komputerowego, w tym również osoby nie będą podlegały profilowaniu czyli takiemu przetwarzaniu, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do uaktualnienia danych, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 
 • 3. Zakupy
 1. Zakupu można dokonać wypełniając w Sklepie formularz zawierający dane.
 2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych Kupującego.
 3. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Kupującego, powinien on poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 • 4. Dostawy
 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Kupujący może odebrać zakupiony towar w siedzibie Obsługi Sklepu (ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice).

Odbiór osobisty jest możliwy w budynku Muzeum miejskiego przy ul. Kościelnej 4 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem świąt). Prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą Sklepu – e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl, tel. (33) 873 81 00.

 1. Koszt dostawy jest naliczany zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej i jest doliczany do zamówienia na etapie jego składania przez Formularz w sklepie internetowym.

Odbiór osobisty wynosi: 0 zł.

 1. Zamówione towary wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy.

Orientacyjny czas dostawy na terenie Polski wynosi 3 dni robocze.

 1. Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Kupującego:
 2. a) Płatnością internetową w systemie T-pay.
 3. b) Płatność gotówką: za pobraniem
 • 5. Odstąpienie od umowy i zwrot
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym towarem.
 2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres:

Muzeum Miejskie w Wadowicach

 1. Kościelna 4

34-100 Wadowice

 1. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość (Załącznik nr 1). 
 2. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z towarem w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o fakcie odstąpienia od umowy (tj. otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy).

Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu sposobów płatności wskazanych w Formularzu odstąpienia od umowy. 

 

 • 6. Kontakt ze Sklepem
 1. Obsługa klientów Sklepu Internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2. Obsługa sklepu jest dostępna pod numerem telefonu: (33) 873 81 00. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego obsługującego połączenie telefoniczne nawiązywane przez Kupującego.
 3. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: muzeum@wck.wadowice.pl
 • 7. Reklamacje
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności towaru z umową w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. W przypadku zgłoszenia Reklamacji Konsument powinien odesłać towar do Sklepu na adres:

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Ul. Kościelna 4

34-100 Wadowice

wraz z kopią dowodu zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym (Załącznik nr 2). 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 r.

 

 

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content