ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Regulamin Konkursu „Święto Gór” w Wadowickim Centrum Kultury

Baner do konkursu "Święto gór" na zdjęciu góry we mgle

Regulamin Konkursu „Święto Gór” w Wadowickim Centrum Kultury

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100, Wadowice
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu facebookowego WCK oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 23. Lutego 2022 r., do 25. Lutego 2022 r. do godz. 13:00.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem profilu facebookowego WCK.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/wck.wadowice

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu przez uczestnika do komentarza pod postem zdjęcia zrobionego na dowolnym szczycie górskim, nad górskim jeziorem, na hali, stoku narciarskim lub swojego zdjęcia z górami w tle oraz podaniu miejsca w którym było wykonane.
 2. Każdy uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców.
 4. Najciekawsze, najlepsze, najzabawniejsze zdjęcie zostanie wybrane przez Organizatorów konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem profilu facebookowego WCK: https://www.facebook.com/wck.wadowice
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zgłaszając zdjęcia na konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie to 4 bezpłatne wejściówki na 12 Przegląd Filmów Górskich (dwie na sobotę 26 lutego i dwie na niedzielę 27 lutego).
 2. Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 26 lutego przed godz. 14:00.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: gspisak@wck.wadowice.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: „Konkurs Święto Gór”
 3. Reklamacje nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil facebookowy WCK.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebookowym WCK.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wadowickie Centrum Kultury © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content