Powrót do aktualności

Regulamin konkursu na Facebooku „Wymyśl nazwy dla sal w Stacji Kultury”

Pusta sala

Stacja Kultury i SOWA zostały już oficjalnie uruchomione. Zapraszamy do dołączenia do naszego konkursu – na zwycięzców czekają vouchery do Kino Centrum Wadowice.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia przestrzeni, które wymagają nazwania i zachęcamy do kreatywnych propozycji. Do nadania nazwy pozostają: strefa relaksu, sala konferencyjna, sala dydaktyczna oraz trzy pomieszczenia biurowe. Wszystkie nazwy powinny swoim charakterem nawiązywać do tematyki kolei.

Regulamin Konkursu: „Wymyśl nazwy dla sal w Stacji Kultury”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100, Wadowice.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie autentycznego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 11 grudnia 2023 r., do 20 grudnia 2023 r. do godz. 13:00.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem profilu facebookowego SOWA Wadowice – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook znajdującym się pod adresem: https://tiny.pl/c8cmg

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy przestrzeni w Stacji Kultury. Do nadania nazwy pozostają: strefa relaksu, sala konferencyjna, sala dydaktyczna oraz trzy pomieszczenia biurowe. Wszystkie nazwy powinny swoim charakterem nawiązywać do tematyki kolei.
 2. Każdy uczestnik może zaproponować dowolną liczbę pomysłów.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Najciekawsze pomysły mogą zostać wykorzystane do nazwania przestrzeni w Stacji Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do nadania własnych nazw sal.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem profilu facebookowego SOWA Wadowice -Strefa Odkrywania Aktywności i Wyobraźni: https://tiny.pl/c8cmg
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia nazwy w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są vouchery do Kino Centrum Wadowice na wybrany przez zwycięzcę seans filmowy. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 4 vouchery do Kina, zdobywca drugiego miejsca otrzyma 2 vouchery do Kina, zdobywca trzeciego miejsca otrzyma również 2 vouchery do Kina.
 2. Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 10 stycznia 2024 r. przed godz. 14:00.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: natalia@wck.wadowice.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: „Nazwa sal w Stacji Kultura”.

Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil facebookowy SOWA Wadowice – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebookowym SOWA Wadowice – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcie konkursu.

Wadowickie Centrum Kultury © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content