ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Regulamin Konkursu „Czesław Mozil solo"

Plakat koncertu Czesław Mozila solo 11 marca 2022 w Wadowicach

Regulamin Konkursu „Czesław Mozil solo”  

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100, Wadowice
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu facebookowego WCK oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 8 marca 2022 r. do 10 marca 2022 r. do godz. 16:00.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem profilu facebookowego WCK.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/wck.wadowice

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu z kim Czesław Mozil solo mógłby zaśpiewać w duecie utwór „Maszynka do świerkania”.

 

 1. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną osobę w komentarzu.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych kilku zwycięzców.
 3. Najciekawsze komentarze zostaną wybrane przez Organizatorów konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem profilu facebookowego WCK: https://www.facebook.com/wck.wadowice
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Uczestnicy mogą dołączać do komentarza fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zamieszczając zdjęcia na konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że te zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie to 5 biletów bezpłatne  na koncert  „Czesław Mozil solo”, który obędzie się 11 marca o godz. 19:00.
 2. Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury lub w kasie Kina Centrum przed koncertem.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 11 marca przed godz. 19:00.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Reklamacje nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil facebookowy WCK.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebookowym WCK.
 3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wadowickie Centrum Kultury © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content