Powrót do aktualności

Regulamin 23. Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2024”

Kobieta trzymająca pędzel

ORGANIZATOR: Wadowickie Centrum Kultury, 34 – 100 Wadowice, ul. Teatralna 1,

tel. 33 82 331 56, e-mail: festiwaltalenty@gmail.com

Współorganizatorzy: miejskie i gminne ośrodki kultury powiatu wadowickiego.

CEL FESTIWALU: Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych mieszkańców powiatu wadowickiego oraz formą ich wsparcia i promocji przy dalszym ich rozwoju.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE: Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP: przeprowadzają miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy w terminach i formule przez siebie ustalonej, nie później niż do 29 lutego 2024.

Uwaga! Eliminacje do I etapu w gminie Wadowice dokonywane są przez Wadowickie Centrum Kultury. Uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Wadowice, przesyłają zgłoszenia z wykorzystaniem „formularza Google” znajdującego się na stronie wck.wadowice.pl. Uczestnik może zgłosić się samodzielnie, przez szkołę, lub inną instytucję, którą reprezentuję. Na formularze czekamy do 10 lutego 2024 r. Po wysłaniu formularza uczestnicy w kategorii: literatura i sztuki wizualne otrzymają maila od koordynatora z linkiem do dysku, na który należy wgrać prace. Uczestnicy w kategorii sztuki plastyczne muszą dostarczyć swoje prace do 10 lutego do Wadowickiego Centrum Kultury, a w przypadku fotografii –  należy wgrać prace na przesłane linki.

 

II ETAP – uczestniczą w nim:

 • laureaci zakwalifikowani przez gminne ośrodki kultury: maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii artystycznej z I, II i III grupy wiekowej – zgłoszenia przez formularz do 11 marca;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wadowickiego oraz osoby dorosłe, zgłaszają się wyłącznie przez formularz Google, zamieszczony na stronie: wck.wadowice.pl, dostarczają prace plastyczne i wgrywają prace literackie, fotografie i sztuki wizualne na przesłany przez organizatorów link oraz muszą wpłacić akredytację w wysokości 20 zł – zgłoszenia przez formularz do 11 marca;

Zgłoszeń, poprzez przesłanie protokołu dokonują ośrodki kultury do 1 marca 2024 r., w których odbyły się eliminacje gminne. Oprócz przesłania protokołu, ośrodki kultury muszą wypełnić formularz Google każdemu ze swoich laureatów, znajdujący się na stronie Wadowickiego Centrum Kultury (dostępny od 1 do 11 marca 2024.). WCK dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników na wniosek organizatorów eliminacji gminnych. W etapie II uczestnicy wykonują te same prezentacje, na podstawie których otrzymali kwalifikację w I etapie.

UWAGA! Ośrodki kultury muszą dokonać wpłaty akredytacji w wysokości 20 zł od każdego laureata w terminie do 11 marca 2024 r. na konto Wadowickiego Centrum Kultury lub w sekretariacie WCK. Wpłaty indywidualne dotyczą tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

Dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych eliminacje przeprowadza Wadowickie Centrum Kultury.

Z przebiegu eliminacji stworzona zostanie fotorelacja oraz film promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej WCK, profilu FB i filmie promocyjnym.

 Wysyłając udostępniony formularz zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie wprowadzonych danych osobowych za pośrednictwem formularza Google.

ZASADY UCZESTNICTWA: Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba że przejdą do następnej grupy wiekowej lub wezmą udział w innej kategorii artystycznej.

W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli z podziałem na grupy wiekowe:

I GRUPA: dzieci z klas I-III szkół podstawowych

II GRUPA: dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych

III GRUPA: młodzież z klas VII i VIII szkół podstawowych

IV GRUPA: młodzież szkół ponadpodstawowych

V GRUPA: dorośli

KATEGORIE ARTYSTYCZNE:

MUZYKA: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie (WCK dysponuje elektrycznym pianinem Yamaha). Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Podczas eliminacji uczestnik wykonuje jeden utwór, a drugi prezentuje na życzenie jury. W tej kategorii można wykonywać utwory elektroniczne, beatbox.

WOKAL: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden, a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisję głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Podczas eliminacji prezentuje utwór poetycki, a na życzenie jurorów prozę. Mile widziane utwory różniące się poziomem emocji (np. poezja bardziej poważa, a proza radosna lub odwrotnie). Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne. W tej kategorii dopuszczalna jest uzasadniona gestykulacja, ale nie użycie rekwizytów.

SZTUKI PLASTYCZNE: w tej kategorii zawiera się malarstwo, fotografia (w formacie jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli), grafika, kolaż, rzeźba, komiks itp. Uczestnik składa trzy prace plastyczne (wykonane dowolną techniką). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje. Fotografie, grafiki komputerowe należy przesłać elektroniczne na specjalnie generowane linki przez organizatorów.

SZTUKI WIZUALNE: w tej kategorii zawiera się film, animacja, instalacja, performance, aplikacje, happening, vlog, które należy przesyłać elektronicznie na przesłany przez organizatorów link, po wysłaniu formularza.

LITERATURA: uczestnik przesyła dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton, esej itp.) Praca powinna być ograniczona do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową. W tej kategorii dopuszcza się przesyłanie blogów.

ETAP I  – dla gmin: Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz – terminy eliminacji ustalają ośrodki kultury;

– dla Gminy Wadowice: zgłoszenia wyłącznie przez formularz Google dostępny na stronie wck.wadowice.pl do 10 lutego 2024 r.

Przesłuchania dla Gminy Wadowice:

28 lutego – taniec

29 lutego – teatr i recytacja

1 marca – muzyka i wokal

O terminach eliminacji w pozostałych kategoriach artystycznych uczestnicy zostaną poinformowani na stronie wck.wadowice.pl. W przypadku małej liczby zgłoszeń w określonej kategorii, eliminacje gminne nie odbędą się a uczestnicy automatycznie zostaną zakwalifikowani do etapu II.

ETAP II w Wadowickim Centrum Kultury:

Przesłuchania konkursowe:

19 marca – teatr i recytacja

21 marca – taniec

22 marca – wokal i muzyka

O terminach eliminacji w pozostałych kategoriach artystycznych uczestnicy zostaną poinformowani na stronie wck.wadowice.pl.

Termin zakończenia eliminacji w I etapie upływa 1 marca 2024 r. Gminne ośrodki kultury przesyłają protokoły eliminacji i wypełniają formularz Google dostępny od 1 do 11 marca br. na stronie wck.wadowice.pl oraz wpłacają akredytację w wysokości 20 zł. od uczestnika. Koncert FINAŁOWY laureatów odbędzie się  7 kwietnia 2024 r. w sali teatralno-kinowej. Dokładny program przesłuchań konkursowych wraz z konsultacjami zostanie umieszczony na stronie internetowej wck.wadowice.pl

NAGRODY: Występy i nadesłane prace oceniać będzie jury, które w systemie Oskarowym nominuje wykonawcę do nagrody głównej i w każdej kategorii artystycznej przyznaje nagrodę „TALENT 2024”. Nagrody będą wręczone na Koncercie FINAŁOWYM 7 kwietnia 2024 r. Festiwal jest również formą kwalifikacji do Festiwalu „Talenty Małopolski” oraz w przypadku młodzieży i dorosłych do „Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”. Nagrodzone prace artystyczne prezentowane będą na wystawie w WCK w terminie od 7 kwietnia do 5 maja 2024 r. Po wystawie wszystkie prace będzie można odebrać do 31 maja 2024 r. W przypadku, gdy wystawa będzie pokazywana w innych ośrodkach kultury, termin ten może zostać wydłużony, o czym WCK poinformuje wszystkich nominowanych. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność WCK.

Nagroda publiczności – wśród osób nominowanych do nagrody „Talent 2024” publiczność internetowa przyzna swoją nagrodę. Nagrania prezentacji, zdjęcia prac zostaną udostępnione poprzez Facebooka WCK, gdzie wszyscy będą mogli głosować na wybraną osobę poprzez zostawienie reakcji. Głosowanie potrwa od dnia umieszczenia w Internecie do 29 marca 2024 r. do godz. 10:00.

Nagroda Grand Prix – Wadowickie Centrum Kultury przyzna nagrodę Grand Prix w formie vouchera na warsztaty dla jednej osoby z wszystkich kategorii scenicznych i dla jednej osoby z wszystkich kategorii niescenicznych. Nagroda Grand Prix zostanie ogłoszona i wręczona na zakończenie Koncertu Laureatów 7 kwietnia 2024 r.

Wadowickie Centrum Kultury dołoży wszelkich starań aby Laureaci nagrody „Talent” mieli możliwość prezentacji swoich umiejętności.

Nagrody

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) 23. Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2024” (dalej „Festiwal”) jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl,

tel. 33 823 31 56.

 1. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych WCK wysyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl lub wysyłając korespondencję listowną na adres WCK.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Festiwalu oraz na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862)

– art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

 1. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom:

– podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetowa oraz pocztę elektroniczną WCK,

– każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace, fotorelacja lub film dokumentujący Festiwal,

– skład jurorski Festiwalu,

– podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu i fotorelacji z Festiwalu,

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 50 lat, licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
 3. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 50, lat licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
 4. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:

– prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych art. 15 RODO,

– prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,

– prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,

WCK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji zadań. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od zadania). WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.

 1. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

– art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

 1. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. Aby wycofać wyrażoną zgodę należy złożyć pisemny wniosek, w tym dopuszcza się elektroniczny wniosek do WCK.
 2. Jeżeli Uczestnik uzna, ze jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisu na Festiwal, jego organizacje oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

Wadowickie Centrum Kultury © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content