Nabór na stanowisko koordynatora działań animacyjnych

Nabór na stanowisko koordynatora działań animacyjnych

PRACA - koordynator działań animacyjnych w Wadowickim Centrum Kultury

praca na czas określony - 1 etat (równoważny system czasu pracy)

Opis stanowiska

  1. Inicjowanie i organizacja różnych form działalności kulturalno-oświatowej i odpowiadanie za ich poziom.
  2. Współpraca przy organizacji spektakli, koncertów i spotkań autorskich.
  3. Współpraca z Kinem „Centrum” przy realizacji projektów kulturalnych edukacyjnych, w tym koordynowanie projektu Kino Szkoła.
  4. Współpraca i organizacja przeglądów, festiwali i konkursów.
  5. Koordynacja działalności Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  6. Współpraca przy organizacji wystaw.
  7. Sporządzanie wniosków grantowych i ofert sponsorskich celem pozyskania dodatkowych środków na organizację wydarzeń.
  8. Promowanie wydarzeń oraz przygotowywanie informacji medialnych i prasowych  koordynowanych projektów.
  9. Współprowadzenie profilu WCK w mediach społecznościowych.

Wymagania

- wykształcenie wyższe (preferowane),

- odpowiedzialność za powierzone zadania,

- samodzielność w realizacji zadań,

- gotowość pracy wieczorami oraz w soboty i niedziele,

- doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych, kulturalnych (preferowane),

- prawo jazdy kat. B - preferowane.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny

Życiorys (CV) - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy oraz wykształcenia i posiadanych kwalifikacji.

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

List motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają: Tamara Wiecheć, kierownik Działu Animacji oraz Piotr Wyrobiec, dyrektor WCK.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice w godzinach 8.00 – 16.00 lub mailowo na adres: centrum@wck.wadowice.pl

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Wadowickiego Centrum Kultury. Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać w plikach pdf.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych wniosków pod względem formalnym nastąpi w dniu 21 listopada 2017 r.,  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 22 - 28 listopada 2017 r.