Program

Program

W ramach Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oferujemy studentom zajęcia płatne i bezpłatne, odbywające się od października do maja oraz wykłady kulturalno - naukowe raz w miesiącu również od października 2017 r. do maja 2018 r.

Program zajęć dostępny będzie po zakończeniu naboru i dokładnym ustaleniu dni oraz godzin zajęć.

W programie WUTW oprócz zajęć są wykłady, organizowane raz w miesiącu, zwykle w pierwszym tygodniu. Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych danym tematem.

Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w ciągu semestru w 50% wykładów (a w przypadku nieparzystej liczby w 50%+1) oraz ukończenia kursów warsztatowych w całości, a o dłuższej nieobecności na zajęciach muszą informować pracowników sekretariatu WCK lub koordynatora WUTW przed rozpoczęciem miesiąca – wynika to z obowiązku uiszczania płatności. Jest to gwarancją pozytywnego zaliczenia semestru, co daje możliwość niższych opłat w kolejnym semestrze.