Regulamin WUD

Regulamin WUD

REGULAMIN WADOWICKIEGO UNIWERSYTETU DZIECI

§ 1

  1. Wadowicki Uniwersytet Dzieci działa w Wadowickim Centrum Kultury.
  2. Przy organizacji działań uniwersytetu, WCK współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, który sprawuje patronat  nad WUD.

§ 2

  1. Studentem Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci może zostać każde dziecko  w wieku 6-13 lat ( zakres klas 1 – 6 szkoły podstawowej).

§ 3

4. Warunkiem uczestnictwa w Wadowickim Uniwersytecie Dzieci jest mailowe przesłanie karty zgłoszenia, złożenie oświadczenia o przestrzeganiu Regulaminu oraz terminowe uiszczenie opłaty semestralnej.
5. Przy ubieganiu się o miejsce w WUD pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące naukę oraz mieszkańcy Gminy Wadowice. Nowi Studenci rekrutowani są po zakończeniu rekrutacji osób z pierwszeństwem. O zapisaniu decyduje również kolejność zgłoszeń oraz wiek dziecka. Liczba miejsc jest ograniczona.

§ 4

6. Wysokość opłaty semestralnej określa zarządzenie dyrektora WCK.
7. Zajęcia odbywają się wyłącznie w czasie wolnym od nauki szkolnej.
8. Zajęcia fakultatywne oraz dodatkowe wyjazdy organizowane w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci są dodatkowo płatne i mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i weekendy. Zajęcia te nie są obowiązkowe i nie wpływają na zaliczenie roku.

§ 5

9. Terminy, miejsce i tematyka zajęć w formie harmonogramu dostępna jest na stronie internetowej WCK.
10. O zmianach, koniecznych przyborach na zajęcia i zadaniach do wykonania rodzice będą powiadamiani drogą mailową trzy dni przed wykładem / ćwiczeniami (informacje będą wysyłane na adresy zamieszczone w karcie zgłoszenia).

§ 6

11.Studenci WUD są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się nie będą wpuszczane na salę i nie będą mogły wziąć udziału w wykładach i warsztatach.
12.Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia i wykłady.
13.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów.
14.W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów.
15.Rodzice dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej czy innych podobnych placówek, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu koordynatorowi WUD.

§7

16.Studenci Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci otrzymują indeksy, w których zbierają zaliczenia poszczególnych wykładów.
17.Podstawą zaliczenia semestru jest zebranie wpisów z poszczególnych zajęć (wykładów i ćwiczeń).
18.Do uzyskania zaliczenia semestru wymagana jest co najmniej 50% frekwencja.
19.Studenci, którzy otrzymali zaliczenie obu semestrów, otrzymają dyplom ukończenia roku akademickiego.
20.Studenci, którzy uzyskają wszystkie możliwe zaliczenia z zajęć obowiązkowych otrzymają dyplomy ukończenia z wyróżnieniem.

§ 8

  1. Wadowicki Uniwersytet Dzieci zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora np. w przypadku nagłego odwołania zajęć przez wykładowce.

§ 9

22. Studenci, którzy rozpoczynają trzeci rok studiów mają możliwość ubiegania się o tytuł „Licencjat Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci”. Uzyskanie tytułu nie wyklucza dalszego studiowania w latach następnych.
23. Uzyskanie tytułu „Licencjat Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” jest dobrowolne.
24.Podstawą do przyznania tytułu „Licencjat” będzie samodzielne wykonanie przez studenta pracy dyplomowej inspirowanej zajęciami, na które student uczęszczał w ramach Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Tematyka zajęć, będąca podstawą do uzyskania tytułu, dostępna będzie na stronie www.wck.wadowice.pl
25.Praca dyplomowa będąca podstawą uzyskania tytułu „licencjat” może mieć formę:
a) rysunku ilustracyjnego wraz z opisem przedstawionych treści
b) eseju
c) prezentacji multimedialnej
d) grafiki komputerowej, animacji komputerowej lub filmu
26.Praca dyplomowa powinna być wykonana samodzielnie i zaopatrzona we własnoręczny czytelny podpis autora pełnym imieniem i nazwiskiem.
27.Praca dyplomowa musi być oparta o rzeczywiste dane i weryfikowalne fakty.
28.Prace dyplomowe oceniane będą przez komisję powołaną przez koordynatora WUD.
29.Celem oceny jest wyłonienie prac wyróżniających się, które zostaną upublicznione na
stronie Wadowickiego Centrum Kultury oraz na facebooku Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci.
30.Honorowy tytuł „Licencjat Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” otrzyma każdy student, który złożył swoją pracę dyplomową w terminie i zgodnie z podanymi wymaganiami.
31.Nadanie tytułu „Licencjat Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci” oraz wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia Roku Akademickiego.
32.Wymagania, terminy oraz informacje szczegółowe odnośnie zgłoszeń dotyczących pracy dyplomowej będą przekazywane rodzicom mailowo przed zakończeniem zimowego semestru zajęć.

Pliki do pobrania: