Regulamin sprzedaży internetowej biletów

Regulamin sprzedaży internetowej biletów

Regulamin sprzedaży internetowej biletów w WCK

Przed przystąpieniem do zakupu biletu za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym również na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl oraz zaakceptować jego zasady.

§1 Definicje

WCK –Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, REGON 357232610, NIP 551-22-59-991, udostępniający Serwis.

Kupujący –osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów WCK za pośrednictwem Internetu

Regulamin –niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów WCK za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.

Cena Biletu –cena biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek Vat obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłata SMS –opłata doliczana do Ceny Biletu dla biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu i wysyłanego w formie SMS.

Cena Transakcji –Cena Biletu powiększona o ewentualną Opłatę SMS.

Serwis –system umożliwiający zakup biletów WCK za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie www.wck.wadowice.pl.

Operator Płatności –Centrum Rozliczeniowe transferuj.pl, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów WCK dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§2 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu Ceny Biletu zakupionego w Serwisie oraz zasady reklamacji.

2. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

§3 Zasady zakupu biletu w Serwisie

1. Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego wydarzenia, z zastrzeżeniem §3 pkt 2.

2. Sprzedaż biletów na seanse filmowe za pomocą Serwisu kończy się 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wybranego seansu.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a WCK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia online, zgodnie z formularzem,

b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),

c) otrzymania przez Kupującego od WCK  na wskazany przez niego w zamówieniu adres e- mail stosownej informacji wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.

4. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.

5. Bilety pozostają własnością WCK do czasu odnotowania przez WCK potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności.

6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) Warunkiem otrzymania biletu w formie SMS jest posiadanie przez Kupującego telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet i możliwością wyświetlenia QR Code.

b) Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

7. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie SMS lub e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

8. WCK zastrzega, że przy zakupie za pośrednictwem Serwisu każdego biletu, który jest wysyłany w formie SMS każdorazowo doliczana jest Opłata SMS.

§4 Zasady posługiwania się biletem

1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:

a) bezpośrednio przy wejściu na salę okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową oraz w przypadku zakupu biletu ulgowego stosowny dokument potwierdzający upoważnienia do zniżki, lub

b) bezpośrednio przy wejściu na salę okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS i w przypadku zakupu biletu ulgowego stosowny dokument potwierdzający upoważnienia do zniżki, lub

c) w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy w celu odbioru biletu.

3. Odbiór biletu w kasie możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem seansu (imprezy, przedstawienia).

4. Przed wejściem na salę okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera a w przypadku zakupu biletu ulgowego zweryfikowane dokumenty upoważniające do korzystania z ulgi. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z biletu ulgowego, osoba nie zostanie wpuszczona na seans (imprezę, przedstawienie).

5. Do wstępu na seans (imprezę, przedstawienie) uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.

6. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie (imprezie, przedstawieniu), na który został zakupiony bilet.

7. WCK zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt.5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans (imprezę, przedstawienie).

§5 Zasady zwrotu biletów zakupionych w Serwisie

1. Bilet zakupiony w Serwisie nie uprawnia do zwrotu Ceny Biletu ani do zamiany na inny, za

wyjątkiem przypadku odwołania seansu (imprezy, przedstawienia).

2. W przypadku nieodbycia się seansu (imprezy, przedstawienia) z przyczyn leżących po stronie WCK, WCK będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie Ceny Biletu .

3. W celu uzyskania zwrotu Ceny Biletu należy:

a) zgłosić się do kasy, oraz

b) podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

§6 Zasady reklamacji

1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać WCK za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum@wck.wadowice.pl lub na adres pocztowy: Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,

b)datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,

c) opis przedmiotu reklamacji.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności –www.transferuj.pl

§7 Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez WCK danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane, podane przez Kupującego, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do WCK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane będą przez WCK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§8 Postanowienia końcowe

1. WCK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, użytkowanej przez Kupującego.

2. WCK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie WCK oraz na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez WCK w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.