Regulamin kina

Regulamin kina

Kino "Centrum" znajduje się w budynku Wadowickiego Centrum Kultury, przy ul. Teatralnej 1 w Wadowicach. Zlokalizowane jest w sali widowiskowo - teatralnej WCK.

Bilety na seans kinowy można nabyć w kasie kina, która jest otwarta na godzinę przed każdym seansem, w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury od poniedziałku do piątku oraz w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej kina klikając na godzinę wybranego seansu lub korzystając z zakładki „kup bilet”.

Regulamin Kina „CENTRUM”
Regulamin określa zasady korzystania z kina „CENTRUM” w Wadowickim Centrum Kultury. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

·  Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

·  Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

·  Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

·  Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

·  Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

·  Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

·  Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

·  Podczas seansów filmowych w kinie kategorycznie zabrania się:
- Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
- Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
- Spożywania alkoholu, palenia papierosów.
- Głośnego zachowania, zakłócającego innym oglądanie filmu.

·  Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszące niebezpieczne przedmioty nie będą wpuszczane na teren kina, na podst. art. 36 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.

·  Za rzeczy pozostawione w sali, kino nie ponosi odpowiedzialności.

·  Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w sali kina porządku oraz czystości.

·  Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 82 33 957, 604072373 lub osobiście w kasie kina.
 2. Kasa kina otwierana jest na godzinę przed pierwszym seansem i zamykana 15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu. Dodatkowo bilety można kupić w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury (I piętro) w godzinach:
  poniedziałek: 8:00 – 20:00
  wtorek: 800 – 16:00
  środa: 800 – 20:00
  czwartek: 8:00 – 16:00
  piątek: 8:00 – 20:00
  sobota: na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem
  niedziela: na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem
 3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film.
 4. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum na 30 minut przed wykupywanym seansem.
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
 7. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom i minimum dwójce dzieci, na filmy do 15. roku życia.
 8. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  - W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod widocznym wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  - Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 10. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D
 11. Okulary są własnością kina CENTRUM.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
 13. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D KLIENT ponosi za nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatny w kasie kina.
 15. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.
 16. Kino nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Na całym terenie WCK obowiązuje zakaz palenia.
- Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów WCK.
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Wadowickiego Centrum Kultury oraz kierownika kina CENTRUM.
- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.