Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wadowickiego Centrum Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2019.12.20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Tomczyszyn, adres poczty elektronicznej tomczyszyn@wck.wadowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 823 31 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa od ul. Teatralnej, pierwsze z lewej do części administracyjnej oraz sal edukacyjnych oraz wejście środkowe do sali teatralno – kinowej.
 • Trzecie wejście jest od strony podwórka do części administracyjnej (księgowość, kierownicy kina i administracyjno – gospodarczy).
 • Do wejść od ul. Teatralnej prowadzą schody (2 stopnie). Z prawej strony znajduje się demontowalny podjazd dla wózków, nie spełniający wymaganych norm.
 • Tylko sala teatralno – kinowa jest dostępna dla osób na wózkach poprzez podjazd tymczasowy pomiędzy westybulem a holem. W sali teatralno – kinowej nie ma przeszkód architektonicznych (brak stopni, lekki spadek podłogi). Nie ma wydzielonego miejsca dla wózków.
 • W pozostałej części budynku nie ma windy i platform schodowych.
 • Sekretariat znajduje się na 1 piętrze, pierwsze drzwi po prawej stronie od schodów.  
 • Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Przed  budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są dostępne pętle indukcyjne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Muzeum Miejskie, ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice

 • Do budynku prowadzi jedno wejście (z ul. Kościelnej), przy którym nie ma schodów.
 • W budynku muzeum nie ma windy i platform schodowych, nie ma wydzielonego miejsca dla wózków oraz toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Biuro muzeum i kasa biletowa znajdują się na parterze budynku (pierwsze drzwi po lewej stronie korytarza).
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (biuro muzeum wraz z kasą biletową – pierwsze drzwi po lewej stronie korytarza i sala wystaw czasowych – drugie drzwi po lewej stronie korytarza).
 • Do budynku muzeum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku muzeum są dostępne pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Centrum Tańca, ul. Krakowska 8, 34-100 Wadowice
 
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Krakowskiej, które posiada 3 schody.
 • Do głównego korytarza prowadzi przedsionek, który posiada 5 schodów, a do sali tanecznej wejście jest przez korytarz.
 • Sala ceramiczna znajduje się na poziomie -1 i prowadzi do niej 12 schodów z głównego korytarza w lewo.
 • Budynek nie posiada windy oraz platform schodowych.
 • W Centrum Tańca nie ma wydzielonego miejsca dla wózków oraz toalet przystosowanych dla osób o szczególnych potrzebach.
 • Przed budynkiem nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Wadowickie Centrum Kultury © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content